Foder

 

Axel på limpan

Allt grovfoder (gräs) produceras på gården. Växtföljden består av 3 - 5 år vall och 1 år korn.

All vall skördas som ensilage och hösalage (vita balar).

Högvärdigvallensilage ger utmärkt grund för djurens tillväxt och hälsa.

Ensilage - nötboskapens egen surkål, som är konserverat, fermenterat gräs. Kräver ytterst lite spannmål och koncentrat i fodergivan per djur. Tack vare det här fodret håller sig djuren både pigga och friska, samtidigt som det naturliga fettinnehållet ökar och därmed förbättrar fettsyresammansättningen i köttet. Detta i sin tur leder till godare och nyttigare produkter.

Stora delar av våra natur- och skogsbetesmarker ligger runt Hörneån, vilket gör att våra djur har ett viktigt naturvärde. De håller Hörneåns stränder öppna genom sitt betande.

Naturbetesmarkerna är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och variationen i odlingslandskapet. Ett intensivt utnytjande, med årlig avbetning och ett betestryck, krävs för att de ska behålla en hög och jämn produktion samtidigt med ett rikt växt- och djurliv. Betningen gör att ingen art kan ta överhanden utan många arter kan samsas på en liten yta. I ängen kan det finnas 40-50 arter av blommor och gräs per kvadratmeter, drygt hälften så många i hagen och dessutom en mängd mossor, larvar, svampar, skalbaggar, fjärilar och fåglar.

Nyligen har forskare också visat att just naturbetesmarker binder oväntat mycket kol, vilket minskar utsläppen av klimatgaser.