Våra djur

Våra djur

Limousin

Limousin är en biffras som härstammar från Frankrike, staden Limoges. Kännetecknande för rasen är den gyllenbruna färgen, en lång välmusklad rygg samt en köttfull bakdel. Under 1600-talet användes rasen som dragdjur i kombination med köttproduktion. Utvecklingen har sedan gått mot en utpräglad köttras och de utmärker sig med lätta kalvningar, högt foderutnyttjande och framför allt högt slaktutbyte.

Sedan år 2002 har vi satsat på renrasiga Limousindjur och utökat besättningen eftersom. Vi har idag en besättning med 60 dikor, därtill kommer ca 100 ungdjur och tjurar. Kalvarna går med sina mammor de första 6-8 månaderna vilket har stor betydelse för köttkvalitén. Vi har under åren haft olika avelstjurar, både som vi fött upp själva och som vi köpt in, ofta T-tals prövade tjurar. Vi samarbetar med Sågforsens Limousin i Hörnsjö som också föder upp renrasiga Limousindjur, med dem har vi sambete och gemensamma tjurar.

Djurhållning

Som ovan nämnt går kalvarna med deras mammor 6-8 månader och diar. Våra djur vistas ute året om, sommartid ute på våra naturbetesmarker och vintertid med tillgång till vindskydd i hagen och djupströbädd med tak som är väldigt hälsosamt för djuren att ligga på. Stora delar av våra natur- och skogsbetesmarker ligger runt Hörneån, vilket gör att våra djur har ett viktigt naturvärde. De håller Hörneåns stränder öppna genom sitt betande. Naturbetesmarkerna är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och variationen i odlingslandskapet. Ett intensivt utnyttjande, med årlig avbetning och ett betestryck krävs för att de ska behålla en hög och jämn produktion samtidigt med ett rikt växt- och djurliv. Betningen gör att ingen art kan ta överhand utan många arter kan samsas på en liten yta. I ängen kan det finnas 40-50 arter av blommor och gräs per kvadratmeter, drygt hälften så många i hagen och dessutom en mängd mossor, larver, svampar, skalbaggar, fjärilar och fåglar.

Foder

Allt grovfoder, det vill säga gräs produceras på gården. Genom att skörda gräs tidigt på våren och ta flera skördar under sommaren, är det enkelt att kombinera rätt foder till rätt djur. Växtföljden består av 4-5 års vall och 1 år korn eller grönfoderblandning vilket består av vete, have, korn, ärt och vicker. Vall skördas som ensilage och lagras i vår plansilo och hösilage som lagras i vita balar. Hösilage är ett förtorkat gräs som har en viss syrningsprocess, men är torrare än ensilage. Den lufttäta lagringen gör att gräset håller sig fint och fräscht med en god och syrlig doft. Ensilage är som nötboskapens egen surkål, som är konserverat och ännu mer syrligt gräs. Det kräver ytterst lite spannmål och koncentrat i fodergivan per djur. Tack vare det här fodret håller sig djuren både pigga och friska, samtidigt som det naturliga fettinnehållet ökar och därmed förbättrar fettsyresammansättningen i köttet. Detta i sin tur leder till godare och nyttigare produkter. Genom att lagra ensilaget i en plansilo förbättrar vi foderkvalitén, minskar svinnet och inte minst så minskar vi plastanvändningen. Det är en investering för djurens hälsa samt för miljön.

Avel av Limousindjur

Vi vill med aveln få djur med gott lynne, bra klövstatus och goda modersegenskaper. Det är viktigt att korna har en god mjölkproduktion så kalvarna är stora vid avvänjningen, då krävs mindre utfodring på stall innan de är slaktmogna. Vår målsättning med tjurarna det första året är att ha en nettotillväxt på 900 gram per dag. Alla ungdjur oavsett kön ska klassa in i E och U vid slakt. Vi arbetar med hjälp av BLUP-värden, information från KAP, avelsindex samt eget djuröga och avelsintresse. Grunden till vår djurhållning är framförallt kärlek och god djuromsorg. När vi skickar våra djur på slakt är det viktigt att det planeras noga med slaktförmedlaren i god tid. Vårt Limousinkött slaktas i Ullånger hos Nyhléns Hugossons, två timmar från vår gård. Mellankalv slaktas vid 8-10 månader och ungnöt vid 14-17 månader. Våra ungtjurar har då en levande vikt på 650-700 kg och en slaktvikt på 380-420 kg. Kött från mellankalv och ungnöt blir fina hängmörade styckdetaljer som vi säljer i vår gårdsbutik. Kött från kor blir råvara till charkuterier och hamburgare. Limousinkor har väldigt fina egenskaper då de innehåller mycket insprängt fett och mindre vatten, vilket passar utmärkt för att lufttorka eller röka.

Limousinkvigor & Limousintjurar med de bästa avelsegenskaperna behålls i besättningen på gården eller säljs vidare till andra besättningar. För mer info kontakta oss via telefon eller mail.

Ytterligare information

Läs mer om vårt Limousinkött

Läs mer om avelsmål för just Limousindjuren via Svenska Limousinföreningens hemsida

 

Kontakt